ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ನನ್ನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಶ್ರೀ.ಶಶಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾವು ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.